Home » Fenomenologov: Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Edmund Husserl, Ladislav Hejd NEK, Jan Pato Ka, Emmanuel L Vinas, Max Scheler, Pau by Source Wikipedia
Fenomenologov: Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Edmund Husserl, Ladislav Hejd NEK, Jan Pato Ka, Emmanuel L Vinas, Max Scheler, Pau Source Wikipedia

Fenomenologov: Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Edmund Husserl, Ladislav Hejd NEK, Jan Pato Ka, Emmanuel L Vinas, Max Scheler, Pau

Source Wikipedia

Published August 6th 2011
ISBN : 9781232828266
Paperback
26 pages
Enter the sum

 About the Book 

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 24. Kapitoly: Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Edmund Husserl, Ladislav Hejd nek, Jan Pato ka, Emmanuel L vinas, Max Scheler, Paul Ricoeur, Ernst Cassirer, Ji N mec, Maurice Merleau-Ponty, Raymond Ruyer, Arnold Gehlen,MoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 24. Kapitoly: Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Edmund Husserl, Ladislav Hejd nek, Jan Pato ka, Emmanuel L vinas, Max Scheler, Paul Ricoeur, Ernst Cassirer, Ji N mec, Maurice Merleau-Ponty, Raymond Ruyer, Arnold Gehlen, Helmuth Plessner, Hans-Georg Gadamer, Hans Jonas, Michel Henry, Karl L with, Frederik Jacobus Johannes Buytendijk, Eugen Fink, Ale Havl ek, Milan Sobotka, Ludwig Landgrebe, Anna Hogenov, Zden k Mathauser. V atek: Jean-Paul Sartre (21. ervna 1905 - 15. dubna 1980) byl francouzsk filozof, spisovatel a dramatik, jeden z nejv znamn j ch existencialist . V roce 1964 mu byla ud lena Nobelova cena za literaturu. On ji v ak odm tl s od vodn n m, e nikdy nep ijal dn ofici ln vyznamen n, a v, e spisovatel nesm dopustit, aby se z n j stala instituce. Jean-Paul Sartre se narodil v Pa i, kde vyr stal v m ansk m prost ed intelektu l . Ve dvou letech mu zem el otec. Chodil na lyceum Jind icha IV., kde se sezn mil s Paulem Nizanem. V letech 1922-1924 byl v p pravn t d (classe pr paratoire) na lyceu Louis-le-Grand. Pozd ji byl p ijat na cole normale sup rieure, kde se sezn mil s Raymondem Aronem. Studium ukon il roku 1929 jako nejlep z cel filosofick t dy, pot u il na n kolika gymn zi ch ve Francii. V letech 1933-1934 absolvoval pobyt na Francouzsk m institutu v Berl n, kde se sezn mil s fenomenologickou filozofi . Ovlivnili ho p edev m Hegel, Soren Kierkegaard, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, a Ren Descartes, dal m impulsem k jeho tvorb byli francouz t moralist (filozofick sm r). V pr b hu druh sv tov v lky byl jako francouzsk voj k v Alsasku zajat a internov n, po n vratu do Pa e roku 1941 spolupracoval s hnut m odporu. Od roku 1945 p sobil jako spisovatel na voln noze. Po v lce se jeho politick postoje p ibli ovaly komunistick stran, jej m lenem se v ak nikdy nestal. Jeho vztah ke KS pon kud ochladl v roce 1956 po sov tsk intervenci v Ma arsku. P ed sov tsk m ko...